RAPORT KONCOWY PODSUMOWUJĄCY SPOTKANIA W RAMACH ZADANIA „Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania”

Wschodnia Izba Gospodarcza w 2023 roku w ramach zadań Województwa Mazowieckiego -„Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” zrealizowała zadanie „Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania” pt. Wdrażanie koncepcji Przemysłu 4.0 szansą dla siedleckich przedsiębiorstw.

Rezultaty zadania zostały w pełni osiągnięte poprzez organizację trzech szkoleń prowadzonych w formie warsztatowej przeznaczonych dla przedstawicieli kadry zarządzającej i właścicielskiej przedsiębiorstw z subregionu siedleckiego ze szczególnym uwzględnieniem sektorów tradycyjnych i rolnictwa oraz wyjazd studyjny do firmy HETBOT, która produkuje roboty mobilne.

 • Warsztat 1 – pt. „Koncepcja Przemysłu 4.0 – idea koncepcji, kierunki transformacji gospodarki, przykłady, szanse i zagrożenia.”-zrealizowano w terminie: 25.09.2023
 • Warsztat 2 – pt. „Przedsiębiorstwa w warunkach Przemysłu 4.0 postrzegana jako inteligentna fabryka oparta na efektywnym zarządzaniu łańcuchem wartości.”-zrealizowano w terminie: 09.11.2023
 • Warsztat 3 – Gra menadżerska oparta na studium przypadku transformacji przedsiębiorstwa od organizacji tradycyjnej do tzw. inteligentnej fabryki połączona z wyjazdem studyjnym – zrealizowano w terminie: 12.12.2023

Poprzez realizację działania został osiągnięty główny cel zadania, którym było podniesienie kompetencji menadżerów z grupy docelowej w zakresie zarządzania transformacją cyfrową w obszarach organizacji, technologii i procesów. Szeroko przeprowadzona kampania reklamowa wydarzeń pozwoliła zainteresować tematem transformacji cyfrowej duża liczbę przedsiębiorców z sektorów tradycyjnych i rolnictwa przyczyniając się do zwiększenia aktywności i integracji kadry zarządzającej tych przedsiębiorstw i zwiększenia posiadanej przez nich świadomości w zakresie transformacji cyfrowej. W warsztatach wzięło udział ponad 60 osób z 33 firm subregionu sieleckiego, w tym firm sektora tradycyjnego i rolnictwa:

CARPINUS TARTAK SKŁD DREWNA, Apis Sp. z o.o, Zakład Elektrotechniczny ZELTECH, Marcetino, Jw-inwest Sp. z o.o, AMD INDYK SP. z o.o, Gospodarstwo Sadownicze Krystian Nowosielski, EKO-BUD TERMIKA, MKR INVEST SP.K, Uniwersytet Przyrodniczo Humanistyczny w Siedlcach, Systemy Informatyczne Chodrom Sp. z o.o, EDIZEN System Sp. z o.o, DM-Finanse Dariusz Mańkowski, Twoja Forma Urszula Paczuska, BRIGHT Halina Tudek, Gospodarka Leśna i Ozdobna, CHEMIX Sp. z o.o, Biuro Rachunkowe Katarzyna Mężyńska, CARFI Polska Sp. z o.o, GREEN BUILDING, Zakład Mięsny Mościbrody, GAZDA Sp. z o.o, Emalco Enamelware Sp. z o.o, Mazowiecki Szpital Wojewódzki im św. Jana Pawła II w Siedlcach, SALUS MEDYCYNA Sp. z o.o, FOLD Sp. z o.o, Webmar, EwelPlast Sp. z o.o, ANS Mazovia, MB-Instal Maciej Bujalski, Krzysztof Pieńkowski Chów i hodowla drobiu, ZBIORNICA SKÓRZEC Sp. z o.o, STRADA Mateusz Skup. 

Przygotowany raport zbiorczy zawiera rekomendacje wskazujące kierunki zmian dla przedsiębiorstw z sektorów tradycyjnych i rolnictwa z subregionu siedleckiego, koniecznych do przejścia w kierunku Przemysłu 4.0.

Przewidujemy wykorzystanie rezultatów zadania w dalszym działaniu naszej Izby, w zakresie tematyki organizowanych spotkań, szkoleń i warsztatów, które będzie opierało się na wypracowanych rekomendacjach i zgłoszonych przez przedsiębiorców potrzebach podczas realizacji zadania, szczególnie z uwzględnieniem potrzeb podnoszenia kwalifikacji kadry zarządzającej, co wyraźnie wybrzmiało w ankietach potrzeb wypełnianych przez uczestników przed spotkaniem.

Wymagania dotyczące zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zostały w pełni zaspokojone przy realizacji wszystkich trzech warsztatów. Miejsca na spotkania wybrane były z uwzględnieniem zapewnienia dostępności architektonicznej. Na spotkaniach był do dyspozycji laptop będący własnością WIG z możliwością prezentacji wykładów z odpowiednim filtrem, który zmniejsza ilość niebieskiego światła. Udział w warsztatach był możliwy również dla osób niesłyszących, dlatego też warsztaty prowadzone były w obecności tłumacza języka migowego.

Wszystkie działania zrealizowano zgodnie z ofertą przeprowadzając właściwą kampanię reklamową i realizując obowiązek informacyjny zrealizowany poprzez: opatrzenie wszystkich materiałów promocyjnych i rekrutacyjnych Logo Marki Mazowsza i programu wsparcia – „Mazowsze dla organizacji pozarządowych” oraz opatrzone informacją o dofinansowaniu ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego i nazwie działania.

Rekomendacje ze spotkań zostały opracowane na podstawie ankiet wypełnianych przez uczestników przed spotkaniem -(1.ankiety potrzeb)- obrazują potrzeby w zakresie tematu spotkania, i ankiety po spotkaniu –(2.ankiety satysfakcji) -obrazują poziom satysfakcji wypełnianych przez uczestników każdego ze spotkań i moderowanych rozmów podczas warsztatów. Na ankiety odpowiedziało 61 osób.

Warsztat I

Tematyka zajęć w ramach warsztatu obejmowała m.in. zagadnienia dotyczące genezy przemysłu 4.0; kierunków transformacji; zalet i wad nowego rodzaju produkcji, szans i zagrożeń związanych z czwartą rewolucją przemysłową, ze szczególnym uwzględnieniem sektorów tradycyjnych i rolnictwa oraz technologii stanowiących podstawę koncepcji przemysłu 4.0.

Rekomendacje:

 • nie wszyscy przedsiębiorcy zetknęli się z ideą Przemysłu 4.0, czyli jest obszar, głównie sektora rolniczego, przed którym stoi potrzeba edukacji w temacie konieczności wprowadzania nowych rozwiązań i optymalizacji procesów produkcyjnych.
 • wśród kadry zarządzającej jest potrzeba poznania przykładów wdrożeń nowoczesnych technologii i jak wpływają one na konkurencyjność firmy i optymalizację kosztów.
 • potrzeba podniesienia kompetencji z zakresu zarzadzania zmianą
 • niski poziom uprzemysłowienia w sektorze rolniczym
 • bardzo niska świadomość przedsiębiorstw głównie mikro i o profilu rolniczym na temat korzyściach związanych z wprowadzeniem do firmy nowych technologii.

Warsztat II

Tematyka zajęć warsztatu obejmowała m.in. dwa kluczowe zagadnienia dotyczące tematu spotkania:

 1. Identyfikacja i analiza stanowisk pracy, modułów, gniazd, linii, wydziałów produkcyjnych pod kątem transformacji w kierunku przemysłu 4.0, z uwzględnieniem sektorów tradycyjnych i rolnictwa
 2. Opracowanie mapy drogowej dotyczącej obszaru firmy przygotowanego do przeprowadzenia przekształceń w kierunku przemysłu 4.0

Rekomendacje:

 • ponad połowa uczestników zgłosiła konieczność podniesienia kompetencji swojej kadry z zakresu zarządzania zmianą. Może to wskazywać na to, że jedną z przyczyn niewielkiego odsetka wdrażanych transformacji przemysłowych jest brak właściwych kompetencji miękkich kadry zarządzającej – potrzeba szkolenia kadry zarządzającej z tematu zarządzania zmianą i ryzykiem
 • bardzo niewielki procent przeprowadzanych transformacji cyfrowych w przedsiębiorstwach subregionu,
 • brak analiz pod kątem potrzeby przeprowadzenia zmian koniecznych do przejścia w kierunku Przemysłu 4.0
 • brak świadomości przedsiębiorców, głównie z sektora rolniczego, jakie są możliwe modele biznesowe Przemysłu 4.0, które mogą zastosować w swoich firmach.

Warsztat III

Był to wyjazd studyjny do firmy HETBOT w Łodzi, która oferuje szeroką gamę robotów mobilnych AMR opartych na oprogramowaniu ROS1/2, zaprojektowanych tak, aby można je było łatwo zintegrować z dowolną aplikacją, a także z robotami i innymi pojazdami innych firm. Roboty produkowane przez firmę HETBOT mają szerokie zastosowanie, od firm produkcyjnych, przez logistykę i magazynowanie, do zastosowania w służbie zdrowia.

W pierwszej części wyjazdu studyjnego przeprowadzony został warsztat dla przedsiębiorców, podczas którego wzięli udział w grze menadżerskiej tematycznie dotyczącej zarzadzania zmianą, będącą nieodzowną częścią transformacji cyfrowej. Wprowadzeniem do tematu było jak przygotować biznes do cyfrowej transformacji. Już na początku mocno wybrzmiało jak ważna jest ciągła gotowość do zmian i zrozumienie, że prawdziwa cyfryzacja zmienia całość zarządzania organizacją: od planowania, przez podejmowanie decyzji, po kontrolę. Kluczowe w zarządzaniu zmianami okazały się:

 • Jasna i ciągła komunikacja,
 • Zaangażowanie w proces zmiany wszystkich członków zespołu,
 • Planowanie,
 • Zarządzanie ryzykiem,
 • Gospodarka zasobami,
 • Monitorowanie postępu oraz ocena,
 • Elastyczność i gotowość do adaptacji

Przez podjęcie  rozgrywki uczestnicy mogli w bezpieczny sposób przetestować różne zachowania i z dystansu przyjrzeć się wybranym strategiom, wyciągnąć wnioski i zastanowić się, które z nich można wykorzystać w swoich firmach. Szeroko omówione przykłady zastosowania robotów i manipulatorów, a także wnioski wyciągnięte z gry menadżerskiej otworzyły perspektywę i możliwości zastosowania rozwiązań robotycznych. Podczas prezentacji przedsiębiorcy mieli wyjątkową możliwość poznania robotów od koncepcji, przez produkcję, po możliwości implementacji w przedsiębiorstwie.

Rekomendacje:

 • temat zastosowania rozwiązań robotycznych w firmach znany jest przedsiębiorcom, jednak procentowo nadal niewiele firm posiada stanowiska obsługiwane przez roboty.
 • niewielki procent automatyzacji procesów w firmach, głównie z sektora rolniczego.
 • potrzeba organizacji szkoleń w zakresie zastosowania robotyki i wprowadzenia robotycznych rozwiązań do przedsiębiorstwa. Zakres menadżerski i wykonawczy (brak odpowiednich kadr na rynku pracy)
 • brak kadry do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach regionu siedleckiego

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym raportem PDF z każdego warsztatu włącznie z ewaluacja ankiet każdego ze spotkań.

Warsztaty – zadanie publiczne pn. „Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania” dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego