Podsumowanie wyjazdu studyjnego w dniu 12.12.2023 – Gra menadżerska oparta na studium przypadku transformacji przedsiębiorstwa połączona z wyjazdem studyjnym

W dniu 12 grudnia 2023r. przedsiębiorcy regionu siedleckiego mieli możliwość uczestniczyć w wyjeździe studyjnym  do firmy HETBOT w Łodzi, który zorganizowany został przez Wschodnią Izbę Gospodarczą w ramach zadania „Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania” dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego”

Firma HETBOT jest spółką Politechniki Łódzkiej. Oferuje szeroką gamę robotów mobilnych AMR opartych na oprogramowaniu ROS1/2, które zaprojektowano tak, aby można je było łatwo zintegrować z dowolną aplikacją, a także z robotami i innymi pojazdami innych firm. Rozwiązania firmy mają charakter modułowy, co umożliwia bardzo proste skalowanie dla projektów o różnych wymaganiach i rozmiarach.

W pierwszej części wyjazdu studyjnego przeprowadzony został warsztat dla przedsiębiorców, podczas którego wzięli udział w grze menadżerskiej tematycznie dotyczącej zarzadzania zmianą, będącą nieodzowną częścią transformacji cyfrowej. Wprowadzeniem do tematu było jak przygotować biznes do cyfrowej transformacji. Już na początku mocno wybrzmiało jak ważna jest ciągła gotowość do zmian i zrozumienie, że prawdziwa cyfryzacja zmienia całość zarządzania organizacją: od planowania, przez podejmowanie decyzji, po kontrolę.

Do gry uczestnicy zostali podzieleni na 4 grupy. W pierwszej fazie gry opracowali strategię działania zespołu. Uwzględnili, w jaki sposób chcą wykorzystać i dystrybuować zasoby ludzkie, z uwzględnieniem specyficznych osobowości i predyspozycji członków zespołu oraz jaką taktykę i ogólną strategię zamierzają przyjąć. W trakcie trwania symulacji grupy były poddawane licznym zmianom:

– Zmiana cen produktów w zależności od różnych czynników na rynku,

– Pojawienie się inwestora wspomagającego,

– Oddelegowanie pracowników,

– Rotacja pracowników,

– Automatyzacja procesu produkcyjnego,

– Usunięcie z rynku jedno z produktów.

Grupy godnie stwierdziły, że wprowadzone zmiany miały bezpośrednie przełożenie na efekty finansowe ich fabryki. Kluczowe w zarządzaniu zmianami okazały się:

– Jasna i ciągła komunikacja,

– Zaangażowanie w proces zmiany wszystkich członków zespołu,

– Planowanie,

– Zarządzanie ryzykiem,

– Gospodarka zasobami,

– Monitorowanie postępu oraz ocena,

– Elastyczność i gotowość do adaptacji

Uczestnictwo w grze było bardzo ciekawym doświadczeniem dla przedsiębiorców. Uczestnicy rozgrywki, podejmując różne decyzje, widzieli, które z nich prowadzą do zwycięstwa, a które do porażki. Przez podjęcie  rozgrywki uczestnicy mogli w bezpieczny sposób przetestować różne zachowania i z dystansu przyjrzeć się wybranym strategiom, wyciągnąć wnioski i zastanowić się, które z nich można wykorzystać w swoich firmach.

Kolejnym etapem spotkania były prezentacje rozwiązań robotycznych firmy HETBOT I STAÜBLI produkujących roboty i manipulatory dla firm.  Szeroko omówione przykłady zastosowania robotów i manipulatorów, a także wnioski wyciągnięte z gry menadżerskiej otworzyły perspektywę i możliwości zastosowania rozwiązań robotycznych w rodzimych firmach przedsiębiorców.

Podczas wizyty studyjnej w firmie HETBOT przedsiębiorcy mieli możliwość poznać, że wprowadzenie cyfryzacji zmienia środowisko pracy i dość często wymaga korekty nawyków i procedur tak pracowników, jak i menadżerów, a przede wszystkim to, że transformacja nie jest tylko zmianą technologiczną, ale również społeczną i organizacyjną.

Warsztaty – zadanie publiczne pn. „Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania” dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego