Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania.

Aktualnie Izba realizuje projekt dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” – zadanie: „Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania”. Konkurs kierowany jest do organizacji pozarządowych zajmujących się wspieraniem działalności gospodarczej.
Głównym celem realizacji zadania jest zwiększenie zaangażowania przedsiębiorców w proces przedsiębiorczego odkrywania.

Animatorzy będą mieli za zadanie zorganizować co najmniej 3 spotkania z lokalnymi przedsiębiorcami, których działalność wpisuje się w inteligentną specjalizację Mazowsza, tzn. w obszary opisane w Załączniku nr 1 Inteligentna specjalizacja województwa mazowieckiego do Regionalnej Strategii Województwa Mazowieckiego do 2030.