Prezes Rady Izby Zenon Chodowiec wybrany do Prezydium KIG

8.07.2021 wybrano Władze Krajowej Izby Gospodarczej(KIG) na kadencję 2021 – 2025.  Odbyło się I Posiedzenie Rady oraz I Posiedzenie Prezydium KIG. Prezes Rady Izby Wschodniej Izby Gospodarczej Zenon Chodowiec został wybrany do Prezydium KIG.

Prezydium wykonuje uchwały Walnego Zgromadzenia i Rady, opiniuje projekty planów finansowych, powołuje Kolegia Ekspertów. Na wniosek Prezesa KIG powołuje stałe oraz doraźne komisje, rady, sekcje i inne zespoły kolegialne. Ponadto, Prezydium na wniosek Wiceprezesa, Dyrektora Generalnego zatwierdza strukturę organizacyjną Izby. Szczegółowy zakres kompetencji Prezydium zawiera § 30 Statutu KIG.