O nas

„Bądź wzorcem jakości. Niektórzy ludzie nie przywykli do środowiska, gdzie oczekuje się doskonałości.”
Steve Jobs, współzałożyciel Apple Inc.

Nasza wizja

Nasze cele

WIG-WN

Izba wig-wn jest najstarszą, największą i prężnie działającą instytucją samorządu gospodarczego w regionie. Działa w oparciu ustawę o izbach gospodarczych wpisując się tym samym w formułę organizacji samorządu gospodarczego o znaczeniu społecznym, nie nastawioną na zysk, realizującą misję związaną z kreowaniem rozwoju gospodarczego regionu. Posiada charakter otwarty, na zasadach dobrowolności zrzesza małe, średnie i duże firmy z województwa podlaskiego, prowadzące działalność gospodarczą w sferze produkcji, handlu i usług.Działa w oparciu ustawę o izbach gospodarczych wpisując się tym samym w formułę organizacji samorządu gospodarczego o znaczeniu społecznym, nie nastawioną na zysk, realizującą misję związaną z kreowaniem rozwoju gospodarczego regionu.

Zróżnicowanie wynikające z wielkości, formy działalności jak również branż zrzeszanych podmiotów pozwala na bezpośrednią analizę problematyki gospodarczej podlaskich przedsiębiorstw. Reprezentując środowisko biznesu Izba ma możliwość zabierania czynnego głosu w kwestiach gospodarczych. Przedsiębiorcy mogą wyrażać swoje poglądy i zgłaszać interpelacje na forum regionu, a za pośrednictwem Krajowej Izby Gospodarczej także na forum krajowym. To na ile są one skuteczne zależy w dużej mierze od skali, jaką reprezentujemy. Wskazuje to na potrzebę zrzeszania się w organizacjach biznesowych, do czego serdecznie zachęcamy. Wspólnie kreowana polityka gospodarcza jest szansa dla nas wszystkich.

Przedsiębiorcy wyrażający wolę przystąpienia do Izby proszeni są o wypełnienie {deklarację członkowską}. Decyzję o przyjęciu danej firmy w poczet Izby podejmuje Zarząd Izby. Dziękując za odwiedzenie naszego serwisu mamy nadzieję, że znajdują w nim Państwo wyczerpujące informacje o WIG-WN i podejmowanych przez nią działaniach na rzecz rozwoju gospodarki regionu.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

 

WIG WN jest regionalną organizacją samorządu gospodarczego działającą na terenie województwa podlaskiego. Powstała w 1991 roku, kiedy to grupa pięćdziesięciu przedsiębiorstw działając na mocy ustawy o izbach gospodarczych powołała ją do życia. W chwili obecnej Izba uznawana jest za jedną z większych i prężniej działających organizacji zrzeszających podmioty gospodarcze z terenu północno – wschodniej Polski. WIG-WN jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej, której była założycielem.

Podstawowym celem i misją Izby jest integracja środowiska biznesu. Występując w imieniu grupy przedsiębiorców stanowimy pomost współpracy środowisk gospodarczych wobec władz administracji zarówno lokalnej, wojewódzkiej jak i centralnej. Skuteczność podejmowanych w tym zakresie działań uzależniona jest od skali jaką reprezentujemy, dlatego w sposób szczególny dążymy do konsolidacji środowisk przedsiębiorców.

Do podstawowych zadań dla których Izba została powołana należy między innymi:

 • reprezentowanie i obrona interesów Członków Izby,

 • wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych odnoszących się do funkcjonowania gospodarki, uczestnictwa  w przygotowaniu projektów przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej,

 • kształtowanie polityki gospodarczej regionu oraz wspieranie inicjatyw i tworzenie warunków sprzyjających rozwoju gospodarczemu regionu,

 • promowanie potencjału gospodarczego regionu w kraju i zagranicą,

 • rozwijanie kontaktów biznesowych oraz integracja środowiska gospodarczego podlasia,

 • wspieranie środowiska gospodarczego w efektywnym wykorzystaniu funduszy unijnych,

 • rozwijanie idei przedsiębiorczości i innowacyjności,

 • wzmocnienie współpracy uczelni i biznesu,
 • kreowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorców,

 • propagowanie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych poprzez mediację i arbitraż,

 • kształtowanie postaw etyki w biznesie oraz zasad społecznej odpowiedzialności biznesu.